การประชุมสัมมนา  
 
  การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (สรุปผลการศึกษาโครงการ)
  เชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (สรุปผลการศึกษาโครงการ)
ในวันพุธที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องแกรนด์วิว ๓ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
   
  DOWNLOAD :กำหนดการประชุม : เอกสารประกอบการประชุม : สรุปผลการประชุม
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2
 

เชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาของโครงการ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย โดยเฉพาะกลุ่มที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบในช่วงที่มีการก่อสร้างและช่วงดำเนินงาน ซึ่งโครงการจะได้นำไปพิจารณาประกอบในการศึกษาวิเคราะห์ และปรับปรุงแผนการศึกษาและการพัฒนาโครงการให้มีความเหมาะสมและครอบคลุมครบถ้วนยิ่งขึ้น ในระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 โดยได้แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่ม 1
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุนครพิงค์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่


กลุ่ม 2
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมแขวงนครพิงค์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


กลุ่ม 3
วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองแม่เหียะ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


กลุ่ม 4
วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมแขวงนครพิงค์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

   
  DOWNLOAD : ประกาศเชิญประชุม : สรุปผลการประชุม
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1

เชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการ รวมทั้งหารือและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย โดยเฉพาะกลุ่มที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบในช่วงที่มีการก่อสร้างและช่วงดำเนินงาน ซึ่งโครงการจะได้นำไปพิจารณาประกอบในการศึกษาวิเคราะห์ และปรับปรุงแผนการศึกษาและการพัฒนาโครงการให้มีความเหมาะสมและครอบคลุมครบถ้วนยิ่งขึ้น ในระหว่างวันทีี 13-14 สิงหาคม พ.ศ.2562 โดยได้แบ่งออกเป็น 4กลุ่ม ดังนี้

กลุ่ม 1
วันพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.00-12.00 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

กลุ่ม 2

วันพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 13.30-16.30 ณ ห้องประชุมแขวงนครพิงค์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

กลุ่ม 3

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.00-12.00 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

กลุ่ม 4

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 13.30-16.30 ณ ห้องประชุมแขวงนครพิงค์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 
DOWNLOAD : ประกาศเชิญประชุม : สรุปผลการประชุม
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ)

ในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 8.30 - 12.00 น. ณ ห้องแกรนด์วิว 3 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความเป็นมาของโครงการ วัตุประสงค์การศึกษา ขอบเขตของการศึกษา และเสนอแนวเส้นทางโครงการในเบื้องต้น พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อนำมาประกอบการศึกษาโครงการ

 
DOWNLOAD : ประกาศเชิญประชุม : เอกสารประกอบการประชุม : ไฟล์นำเสนอ : แผ่นพับประชาสัมพันธ์ : สรุปผลการประชุม