ความก้าวหน้าของโครงการ  
 
การจัดประชุมเพื่อทดสอบความสนใจของเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Market Sounding) โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ สายสีแดง (โรงพยาบาลนครพิงค์-แยกแม่เหียะสมานสามัคคี) ตามที่กำหนดใน พรบ.การร่วมลงทุนระหว่างรัฐบาลและเอกชน พ.ศ.2562 ได้ดำเนินการเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องบอลรูม1 โรงแรมอัมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร โดยมีนายธีรพันธ์ เตชะศิรินุกูล รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเป็นประธานในการประชุม
.................................................
 
งานประชาสัมพันธ์โครงการ
- ดำเนินการพบปะหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ศึกษาของโครงการ ได้แก่
 

วัน/เดือน/วันปี

สถานที่

21 พฤษภาคม 2562

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
ผู้อำนวยการส่วนออกแบบและก่อสร้าง ณ เทศบาลนครเชียงใหม่

22 พฤษภาคม 2562

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
คณะอนุกรรมการจัดการระบบจราจรทางบก จังหวัดเชียงใหม่ (อจร.)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่

24 พฤษภาคม 2562

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่

13 มิถุนายน 2562

ธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ผู้อำนวยการกองสุขาภิบาล เทศบาลเมืองเชียงใหม่
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่

14 มิถุนายน 2562

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

4 กันยายน 2562

 

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จังหวัดเชียงใหม่ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ในพื้นที่ที่ขอเสนอเป็น มรดกโลก ณ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5 กันยายน 2562

เข้าร่วมประชุมประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดเชียงใหม่ (อจร. จังหวัดเชียงใหม่)

 
     
.................................................
 
- ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (การปฐมนิเทศโครงการ) เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องแกรนด์วิว 3 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีภาพบรรยากาศการประชุมดังนี้
.................................................
- ดำเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14-15 สิงหาคม 2562 โดยมีภาพบรรยากาศการประชุมดังนี้