ขอบเขตการศึกษาโครการ    

ขอบเขตของงานประกอบด้วยงาน 2 ช่วง (Phase) ดังนี้

งานช่วงที่ 1
     การศึกษารายละเอียดความเหมาะสม (Feasibility Study) ออกแบบ จัดทำรายงานการศึกษาและวิเคราะห์การให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการ และทำหน้าที่ที่ปรึกษาตามที่กำหนดใน พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ พ.ศ.2562 หมวด 4 (การจัดทำและดำเนินโครงการ ส่วนที่ 1 การเสนอโครงการ) และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

งานช่วงที่ 2
     การจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาเพื่อคัดเลือกผู้รับจ้างงานก่อสร้างโครงการ และ/หรือ เอกสารประกวดข้อเสนอเพื่อคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน งานโยธา งานระบบรถไฟฟ้า งานบำรุงรักษาและงานให้บริการเดินรถ และทำหน้าที่ที่ปรึกษาตามที่กำหนดใน พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2562 หมวด 4 (การจัดทำและดำเนินโครงการ ส่วนที่ 2 การคัดเลือกเอกชน)