วัตถุประสงค์โครการ    
 1. เพื่อศึกษาความเหมาะสมด้านจราจร วิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน การลงทุนและสิ่งแวดล้อม โดยให้พิจารณาการเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนอื่นๆ ตามแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่ ที่ สนข. ได้ดำเนินการไว้เมื่อปี 2560
 2. เพื่อศึกษาแนวทางการลงทุนโครงการ รูปแบบที่เหมาะสมในการให้เอกชน และ/หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมลงทุน รวมถึงการดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด
 3. เพื่อจัดทำข้อมูลการสำรวจ แผนที่แสดงภูมิประเทศ (Topographic Map) แผนที่แสดงแนวเขตที่ดิน (Cadastral Map) แผนที่แสดงสาธารณูปโภค (Utility Map) ประมาณราคา และจัดทำข้อมูลสำหรับการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินโครงการ สำหรับนำเสนอขอตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะดำเนินการเพื่อกิจการขนส่งมวลชน เพื่อดำเนินโครงการได้
 4. เพื่อออกแบบด้านสถานปัตยกรรมและวิศวกรรมของโครงการทั้งหมด ให้มีองค์ประกอบและรายละเอียดที่ครบถ้วนเหมาะสมเพียงพอที่จะใช้เป็นแบบในการประกวดราคา
 5. จัดเตรียมเอกสารประกวดราคาเพื่อคัดเลือกผู้รับจ้างงานก่อสร้างโครงการ และ/หรือ เอกสารประกวดข้อเสนอเพื่อคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน และสนับสนุน รฟม. ในการดำเนินการตามขั้นตอนการประกวดราคา และ/หรือ ประกวดข้อเสนอเพื่อคัดเลือกผู้รับจ้างฯ และ/หรือ เอกชนร่วมลงทุนฯ ทั้งหมดของโครงการ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ
 1. เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ในการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยว
  ในจังหวัดเชียงใหม่
 2. สร้างทางเลือกในการเดินทางที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน
 3. ลดต้นทุนในการเดินทางจากเดิมที่ใช้ทางรถยนต์เป็นหลัก
 4. ลดมลพิษจากการใช้เชื้อเพลิง และลดเวลาในการเดินทาง