* *    
    <<NEWS>>  

คจร. ในคราวประชุม เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติรับทราบผลการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่ของ สนข. และมอบหมายให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ดำเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ในรูปแบบการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP)  โดยมีความเห็นให้ดำเนินการก่อสร้างครั้งละ 1 เส้นทางตามลำดับความสำคัญ ต่อมา สนข. ได้แจ้งข้อมูลการจัดลำดับความสำคัญของเส้นทาง พบว่าสายสีแดงมีความสำคัญลำดับที่ 1 ประกอบกับกระทรวงคมนาคมได้เห็นพ้องตามผลการหารือร่วมกันระหว่าง สนข. รฟม. และที่ปรึกษาของ สนข. ที่มีข้อสรุปว่าโครงข่าย A มีความเหมาะสมมากที่สุด จึงได้มอบหมายให้ รฟม. ดำเนินการศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบฯ ระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ สายสีแดง ตามรูปแบบโครงสร้างทางวิ่งผสมระหว่างใต้ดินและระดับดิน (โครงข่าย A)

ดังนั้น รฟม. จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการศึกษารายละเอียด ความเหมาะสม จัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ออกแบบ จัดเตรียมเอกสารประกวดราคาเพื่อคัดเลือกผู้รับจ้างงานก่อสร้างโครงการและ/หรือเอกสารประกวดข้อเสนอเพื่อคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนงานโยธา งานระบบรถไฟฟ้า งานบำรุงรักษาและงานให้บริการเดินรถ และดำเนินการตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน  พ.ศ. 2562 โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ สายสีแดง ให้ครบถ้วน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการเสนอขออนุมัติดำเนินโครงการต่อไป

   

 

 
 

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2

กลุ่ม 1

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 08.30-12.00
ณ ห้องประชุมสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ผู้สูงอายุนครพิงค์


กลุ่ม 2

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 13.30-16.30
ณ ห้องประชุมแขวงนครพิงค์


กลุ่ม 3

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-12.00
ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองแม่เหียะ


กลุ่ม 4

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.30-16.30
ณ ห้องประชุมแขวงนครพิงค์

อ่านเพิ่ม >>

 
     
 

------------------------
สรุปผลการประชุม

อ่านเพิ่ม >>

 
   

------------------------
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ)

อ่านเพิ่ม >>

 
     
     
     
 
 
............................................................................................................................................................................
 
สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อผลการศึกษาเปรียบเทียบ
รูปแบบการดำเนินงานโครงการ


อ่านต่อ>>
 
update 08/11/2562